Вечерно СУ "Захари Стоянов"
  град Стара Загора

График учебно време

Седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2023-2024 год.

Седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2023-2024 год. 

Режим на обучение във Вечерно СУ Захари Стоянов-Стара Загора за учебната 2023-2024 год. 

Заповед РД09-2046 от 28.08.2023 г. на министъра на образованието за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ за учебната 2023-2024 г.

Заповед РД09-2047 от 28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне графика за учебно време за учебната 2023-2024 год.

График на дейностите по приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2023-2024 год.

График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение, януарска сесия на учебната 2022/2023 г.

Дати за провеждане на изпити за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас

 

 

 

 

Вечерно СУ "Захари Стоянов"

ул. "Ангел Кънчев" 82, Стара Загора 6000
E-mail: info-2400110@edu.mon.bg

042 62 39 30