Училищни документи

Правилник за дейността на училището за учебната 2020/2021 год.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 год.

Годишен план за дейността на училището за учебната 2020/2021 год.

Училищна стратегия за намаляване отсъствията и дела на преждевременно напусналите образователната система за учебната 2020/2021 год.

Стратегия за развитие на училището за периода от 2020 - 2024 год.

Правилник за вътрешния трудов ред на Вечерно СУ "Захари Стоянов" за учебната 2020/2021 год.

Етичен кодекс на училищната общност във Вечерно СУ "Захари Стоянов" за учебната 2020/2021 год.

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд за учебната 2020/2021 год.

План за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2020/20210 год.

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2020/2021 год.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи за учебната 2020/2021 год.