Вечерно СУ "Захари Стоянов"
  град Стара Загора

Училищни документи

1. Режим на обучение на Вечерно СУ Захари Стоянов за учебната 2022-2023 год.

2. Седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2022-2023 год.

3. Седмично разписание за II-ри учебен срок на учебната 2022-2023 год

4. Училищен учебен план на Вечерно СУ Захари Стоянов за учебната 2022-2023 год.

5. Правилник за дейността на Вечерно СУ Захари Стоянов за учебната 2022-2023 год.

6. Годишен план за дейността на Вечерно СУ Захари Стоянов за учебната 2022-2023 год.

7. Училищна стратегия за намаляване отсъствията и дела на предевременно напусналите образователната система за учебната 2022-2023 год

8. Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2022-2023 год.

9. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи за учебната 2022-2023 год.

10. Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд за учебната 2022-2023 год.

11. Стратегия за развитието на Вечерно СУ Захари Стоянов за периода 2021-2025 год.

12. Годишен план за квалифиционна дейност за учебната 2022-2023 год.

13. Правилник за вътрешния трудов ред на Вечерно СУ Захари Стоянов за учебната 2022-2023 год.

14. Етичен кодекс на училищната общност във вечерно СУ захари Стоянов за учебната 2022-2023 год.

15. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2022-2023 г.

Вечерно СУ "Захари Стоянов"

ул. "Ангел Кънчев" 82, Стара Загора 6000
E-mail: info-2400110@edu.mon.bg

042 62 39 30